Yoğun bakım yandal uzmanlık sınav soruları

1

Dr.Nilgün Alptekinoğlu 11 Temmuz 2017 (yoğun bakım)

Erciyes Üniversitesi

1-Cerrahi treakeotomi , perkütan trakeotomi endikasyonları ve farkları nelerdir ? 

PDT(percutan dilatational tracheostmy) ile trakea direkt görüntülenemez.Minimal künt diseksiyon yapılır. Bu yüzden beklenmedik kanama görülebilir. 
Endikasyonlar
Üst havayolu obstrüksiyonu
Uzamış entübasyon
Aşırı bronkopulmoner sekresyon
Ventilasyon desteğinin kolaylaştırılması
Hastayı entübe edememek
Baş boyun cerrahisi / travması
Cerrahi trakeostomi genelde acilen uygulanır.
Perkütan dilatasyonel trakeostomi ise daha çok elektif olarak.
PDT genellikle artmış kanama riski olan hastalarda KE kabul edilir. Çok kanamasa da kanadığında durdurulması zordur.
Ciaglia seri dilatasyon
  • Ciaglia blue rhino seri dilatasyon/ tek dilatasyon
  • Ciaglia blue dolphin (trakea balon ile dilate edilir. posterior duvar perforasyonu ve trakeal halka fraktürü önlenir.
  • Griggs Howard Kelly forcepsi ile dilate edilir.

2-KOAH lı hastada intrinsik PEEP nedir ? 

Total PEEP = intrinsik PEEP + ekstrinsik PEEP(set)
Total PEEP ekspiratuvar hold ile bulunabilir. Ekspiratuvar PEEP çıkarılınca da intrinsik PEEP bulunur.
Ekspiryum sonunda akımın devam etmesi destekler. Ekspiratuvar hold ile ölçülür.

 


3-Dinamik Hiperinflasyon nedir ? 

inflamasyon+ artmış mukus sekresyonu+ ödem= geridönüşümsüz havayolu obstrüksiyonu
küçük havayolları çevre parankim kaybından ötürü açıklığını koruyamaz. havayolu kollapsı ve hava tuzaklanması olur. RV ve FRC artar. Bu da hiperinflasyona yol açar.
Ptp- Pağız driving basınçtır.
Elastik recoilin azalması kompliyansın çok artması ile amfizemde driving basınç çok azalır. Normal tidal volüm dahi akıma bağımlı hale gelir. artmış havayolu direnci ve azalmış elastik recoil ekspiratuvar akımın azalmasına yol açar.

 

4-Normal FRC ne kadardır ?

30ml/kg . 70 kg bir erkekte yaklaşık 2000 ml.


5-İnvaziv kandidiyazis hakkındaki bilgileriniz nelerdir ?

Kandida kolonizasyon indeksi >0,5

Kandida skoru : sepsis, multifokal kandida kolonizasyonu, cerrahi, TPN

Klinik prediksiyon değeri ; YBÜ>4 günyatış, kateter varlığı, MV, antibakteriyel kullanma

Beta D glukan negatif prediktif olarak kullanılabilir.

Mannan testi.

 

 

YBÜ’de yatış >7 gün
• Geniş spektrumlu ab
•Gis cerrahisi / perforasyon
• Vasküler kateter (SVK)
• Total parenteral nutrisyon
• Böbrek yetmezliği / hemodiyaliz
• İmmünsupresyon
• Nötropeni
• Mekanik ven_lasyon
• Diabetes mellitus


6- CRRT de beslenme nasıl olmalı ? 

nrs 2002 (3   altı iyi) ve nutrik skor(5   altı iyi) ile risk tanımlanır. 
CRRT de 2,5 gr/kg günlük protein verilmelidir.


7-Overfeeding in komplikasyonları nelerdir ? 

hiperglisemi, hipertrigliseridemi, hiperkapni, obezite, hepatik steatoz

7a- TPN komplikasyonları ? 

hiperlipidemi, elektrolit bozukluğu, hiperosmolarite, koleastaz, hiperbilirubinemi, asit baz dengesizliği, kateter enfeksiyonu, tromboz, villus atrofisi

7b- Refeeding nedir ?

Beslenme yetersizliğinin 5 günden uzun sürmesi en önemli risk faktörüdür. hipokalemi, hipofosfatemi, hipomagnezemi. ciddi aritmiler, kardiyak ve resp depresyon,

8- Ciddi pnömoni nedir ? 

hastanın hemodinamisini bozan, yoğun bakım takibi gerektiren, sepsis ve septik şoka sebep olan , mekanik ventilasyon gerektiren pnömonidir.

 

9-Mortalite için risk faktörleri nelerdir ?

Pnömoni severity index(PSİ) ve CURB65 skorları ile  pnömoni ağırlığı belirlenir.

PSİ: Yaş, malignite, kc hastalığı, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, ateş, sistolik kan basıncı, takipne,

CURB-65; Konfüzyon, BUN, Solunum sayısı , Kan basıncı, yaş

 

10-Hipoksemi ve hipoksi arasındaki fark nedir ?

kanda parsiyel oksijen basıncının düşük olması. hipoksi dokuda parsiyel oksijen basıncının düşük olması.

sepsis hastaların oksijenin kullanımı bozulduğu için hipoksi varken hipoksemi yoktur.

 

11-Akut resp alkaloz tanısı nasıl konur ?

 

12-Ciddi pnömonide antibiyotik seçimi nasıl yapılır ?

Grup 3A pseudomonas riski yok. 3. kuşak sefalosporin veya ampisilin sulbaktam

Grup 3B  pseudomonas riski var.  3. PIP+tazo + kinolon (ciprofloksasin 1500)

MRSA vanko veya linezolid

İnfluenza oseltamivir 2×75 (tamiflu) veya zanamivir

Legionella makrolid (azitromisin+ klaritromisin)

 

 

13-İnsan vücudunda toplam ne kadar klor vardır ?

((70×0,6)/3)x 98 Meq/L

 

14-Yoğun bakımda kalori hesaplama metodları nasıldır ?

indirekt kalorimetri

harris Benedict

25-30 kcal/kg

 

15-proBNP nedir ?

proBNP kardiyak myosit membranından plazmaya geçerken 2 ürüne parçalanır. BNP(aktif), proBNO(inaktif).

ventrikül gerilmesine bağlı olarak diürez, natriürez, vazodilatasyona yol açar.

BNP<100 KY dışlar. BNP>400 destekler.

 

16-Dexmetotimidine nedir ?

santral etkili a2 agonist. solunum depresyonu yapmadan sedasyon veren bir ilaç.

hipotansiyon bradikardi yapabilir. hipotermi. gastrik asit salgısında ve mortalitede düşüş.

17-Santral venöz saturasyon nedir normali kaçtır ?

 

18-scvO2 nin yüksek olduğu durumlar ?

svO2 doku oksijenizasyonunun global bir göstergesi olarak kabul edilir.

kan transfüzyonu

oksijen tedavisi

yüksek CO

sedasyon

MV

mikrosirkülatuvar şant

azalmış mikrosirkülatuvar geçiş zamanı

hücre ölümü


2

8.5.2018 Hasan Dirik (yoğunbakım)

1- abdominal sepsis nedenleri nelerdir ?

akut karının ekstraabdominal nedenleri nelerdir ? diyabetik ketoasidoz , FMF, SCA, pnömoni

2-Mezenter iskemi nedenleri nelerdir?

3-Parenteral nutrisyonda kullanılan lipitler hangileridir?

 

4-Masif transfüzyon nedir? Endikasyonları nelerdir?

5-Transfüzyon yan etkileri nelerdir?

6- Kanamada kullanılan ilaçlar hangileridir?

7-Kanayan hastada iyonize kalsiyum değerleri nasıl olmalıdır?

8-Abdominal kompartman sendromu tanısı nasıl tedavisi ? hormonal değişiklikler?

9-ARDS berlin kriterleri nelerdir?

10-Pulmoner ve ekstrapulmoner ARDS farkları ?

11- ARDS de mortaliteyi azaltan uygulamalar ?

3

8.5.2018 Zuhal Şimşek

1- Spontan pnömotoraks sebepleri ?

2- Tansiyon pnömotoraksta ilk yapılacak nedir ?

3-Pulmoner hemoraji yapan romotolojik hastalıklar nelerdir ?

4-Pulmoner emboli tanı kriterleri nedir ?

Wells skorlaması:

Cenevre skorlama sistemi

  • Geçirilmiş PE,DVT
  • Taşikardi >100
  • Hemoptizi
  • Aktif malignite
  • DVT klinik bulguları
  • Başka türlü açıklanamayan klinik

5-Trombolitik endikasyonları ?

masif pulmoner emboli
hemodinamiyi bozan, sistolik kan basıncının 90 mm Hg’dan düşük olması
sağ ventrikül için trombüsün görülmesi
ciddi hipoksemi, sağ ventrikül disfonksiyonu

5a- Trombolitik KE?

aktif iç kanama

hemorajik veya nedeni bilinmeyen inme

6 ay içinde iskemik inme

major travma / cerrahi

göreceli: gebelik, ileri kc hastalığı

6-Yeni oral antikoagülanların pulmoner embolide kullanımı nasıldır?

7-NIMV endikasyonları ke?

üst havayolu obstrükisyonu, fasiyal yanık, Ajitasyon, kusma, bozuk şuur durumu, hemodinamik bozukluk, aşırı sekresyon

NIMV endikasyon:

tip 1 ve tip 2 solunum yetmezlikleri. KOAH alevlenmesi, KOAH weaning hızlandırılması, kardiyojenik pulmoner ödem, immünsüprese hasta solunum yetmezliğinde ilk tercihtir kanıt düzeyi A. Postoperatif solunum yetmezliği. Preoksijenizasyon+ bronkoskopi gibi kullanımları da mevcuttur.

8-NIMV başarısızlık kriterleri ?

BIPAP desteğinden 2-4 saat içerisinde Ph nın daha da düşmesi solunum sayısının artması ve hiperkapnide kötüleşme, mental durumun bozulması, artmış hipoksi, hipotansiyon

8b- NIMV kötü prognoz belirtileri ?

ileri yaş

konsolidasyon

GKS <8

asidoz, takipne

9-YBÜ de ABY gelişti. IHD ve CVVHDF ayarları tercihi ?

10-CRRT doz ve sonlandırma kriterleri ?

20-30ml/kg . günlük >400 ml idrar çıkışı.

11- Enteral nutrisyon nonnutrisyonel etkileri ?

daha iyi glukoz regülasyonu, immün stimülasyon, azalmış enfeksiyon riski.

4

Şahin Temel 29.11.2019 (YBÜ)

1-Kritik hastalarda fungal enfeksiyon için risk faktörleri nelerdir ?

IMV, sepsis, TPN, Gis cerrahisi, immün yetmezlik, nötropeni, geniş spektrumlu ab, SVC

2-Kritik hastalarda son zamanlarda ampirik antifungal tedavide ekinokandin kullanma kullanmama nedenleri ?

Nötropenik hastada odak bilinmeyen ateşte ekinokandin başlama endikasyonu vardır. azollere düşüş için önemli olan etkenin izolasyonu veya duyarlılık testi değil, hastanın kliniğinin toparlamasıdır.

4-7 gün antibiyoterapiye rağmen devam eden ateşte ekinokandin başlanabilir.

3-ETA’ da mantar üremesi bildirildi ne yaparsın ?

ateşi kliniği varsa tedavi ampirik başlanır. Sağlıklı hastada anlamlı değil.

4- Postpartum kanama nedir ? Yaklaşımı nasıldır ? bu hastada ybü yaklaşımı nasıl olmalıdır ? Riskli hasta grubu kimdir?

5- Gis yetmezliğinin klinik radyolojik ve biyokimyasal markerları nelerdir ?

mide çapı ve rezidüel volüm artıyor.

6-17 yaşında erkek hasta acile gelmiş CT çekilmiş. Pulmoner arter görünmüyor (??) ss 40/dk BMI:28 tedavi planı nasıl ? trombolitik ?

7-Yoğunbakımda ateş nedir ? yaklaşım nasıldır ? Hipertermi ateş farkı nedir ? Mekanizması ?

SVH emboli malign ateş atelektazi tiroidit,seratonin sendromu

8-Serotonin sendromu nedir ?

9-Driving pressure nedir ? ARDS de kullanımı nasıldır ?

10-Travmada hasar kontrol cerrahisi nedir ?

11- Dirençli diyabetik ketoasidoz sebepleri nelerdir ?

MI,pankreatit,mezenter iskemi

5

Sevda Onuk (YBÜ) 10.4.2019

1- IHD ve sürekli hemodiyalizin farkları nelerdir ?

2- ybü fungal enfeksiyonlar için risk faktörleri nelerdir ?

3-YBÜ de asistoli ? nedenleri ?

hipoksi hipotansiyon

4- Septik şoktaki hastalarda sıvı tedavi yaklaşımı ?

5- Laktat yüksekliği ayırıcı tanısı ?

6- Hipoksi nedir ? sınıflaması ?

7- Hipoksi yaklaşım ?

8 -toplum kökenli pnömoni, ybü yatış endikasyonları ?

9- Akut bakteriyel endokardit ampirik tedavisi ?

10- Endokardit hastasında cerrahi endikasyonlar ?

11-Prokalsitonini artıran nedenler ?

12- diyabetik ketoasidoz tedavi prensipleri nelerdir ?

13- Dirençli ketoasidoz nedenleri ?

14-Metabolik asidoz sınıflaması ?

15- Ateş lökopeni trombositopeni, burun kanaması olan, kcft yüksek ybü de yatan hasta, hangi enfeksiyon hastalıkları düşünülür ?

 

 

6

Nilgün Savaş (ybü) 20. 8.19

1-NIMV başarısızlık sebepleri ?

2-HIT nedenleri ? kliniği ?

3-ABY tanı kriterleri ?

4- NIMV kontraendikasyonları nelerdir ? Başarısız demek için gereken süre nedir ?

5- CO2 retansiyonu olan hastada santral nedenler neler olabilir ?

6- Kritik hastada isale yaklaşım ?

7- PPI yan etkileri nelerdir ?

8- Trakeotomi endikasyonları nelerdir ?  Teknikleri?

9- Status epileptikus tedavisi nasıldı ?  KC ve böbrek yetmezliğinde kullanılanlar ?

10- GKS nın kısıtlılıkları nelerdir?

20.8.2019

7

Recep Yüksel (YBÜ)

1-MELD nedir ?

Laktik asidoz tipleri nelerdir ?

2- Hepatorenal sendrom tanı kriterleri ?

3- Somatostatin varis kanaması üzerine etkisi nasıldıe ?  Başarı yüzdesi kaç ?

4- HEP tanı kriterleri nelerdir ?

5- Toplum kökenli pnömonilere yaklaşım

6- Antikoagülan tedavi altında tromboz gelişen hastada nedenler ?

7- Pnömoni komplikasyonları

8- KDIGO?

9-ABY sekonder organ hasarları ?

10- ARDS Berlin kriterleri ?

11- KC-S afazi ve hemiparezi gelişti. Acil yaklaşım nasıldır ?

12- TPN alan hastada görülen lab anormallikleri ?

13- Yağ embolisi nedenleri nelerdir ?

———-

8- 

Faruk Seçkin Yücesoy (YBÜ) 5.11.2019

1-Yoğunbakımda arrest olan hastada resüsitasyon kalitesini nasıl değerlendirirsin ?

end-tidal CO2’nin 10-15 mmHg aralığında olması.

Diyastolik arteryal basıncının 20 mmHg’nın üzerinde olması.

2-Pnömonide steroid tedavisi endikasyonları nelerdir ?

Ciddi pnömoni, interstisyel pnömoni, PJP pnömonisi

3-TPN alan hastada hangi parametreler takip edilmelidir ? Komplikasyonları nelerdir ?

hiperlipidemi, elektrolit bozukluğu, hiperosmolarite, koleastaz, hiperbilirubinemi, asit baz dengesizliği, kateter enfeksiyonu, tromboz, villus atrofisi.

elektrolitler total kolesterol trigliserit düzeyi ve karaciğer enzimleri takip edilmelidir.

4- HIT nedir? tipleri ve farklılıkları fizyopatolojisi nelerdir ? Tedavisi nasıldır ?

5-Beyin ölümü tanısı konan donasyon için bekleyen hastada hipotansiyon var. Ne düşürsün ne yaparsın ?

6-Ağır kafa travması olan hastada hedef CO2 aralığı nedir ?

7-Travmada vci filtresi endikasyonları nelerdir ?

8- TBI’da hangi RRT modalitesi seçilir ?

9- Parçalı kırıklı travma varsa eğer, hipoksi ile gelen hastada neler düşünürsün?

10- PE geçiren hasta arrest olduysa trombolitik tedavi nasıl verilmelidir ? ESC 2019 kılavuzundaki yenilikler nelerdir ?

11-Enteral beslenmede kullanılan immün nütrientler hangileridir ? Endikasyonları nelerdir ?

 

 

 

Ek:

ECCOR ?

optimal IMV desteğine rağmen PH<7.15

Akciğer koruyucu ventilasyon yapılmak istenirken hiperkarbinin ke olduğu durumlar ; beyin hasarı,

HFNC faydası

PEEP etkisi, solunum paterni ve hızında düzelme, mukosiliyer fonksiyonun korunması

Recruitabilite değerlendirilmesi :

Histerezis halkası

insuflasyon kolunun şekli

Lineer kompliyans

Bitirirken Gerekli Belgeler:

linke tıklayıp indiriniz:

Sınav tutanağı/  Tescil kontrol formu/  Her yarı yıl için bir kanaat formu (6-7 tane)/  2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi/  2 adet fotoğraf/  bitirme harcı yatırılacak 949,50 TL kaleönü vergi dairesi (yeni adalet sarayı yanı vergi dairesi)

Kanaat formları çıktısı alınırken ilk sayfa yazılacağı için sekreter Ertuğrul Bey’den yardım alabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *