Masthead header
    • What to Expect

    • What to Expect
    • Rates & Packages

Delice Ağacı

 

Delice..

1951-1952 yıllarında İspanya Hükümeti, Türkiye’den çok yüksek miktarda odun kömürü satın almak istiyordu.

O güne kadar İspanya’ya yapılan ihracat kalemleri arasında yer almayan bu talebin bir de özel şartı vardı: ❓

Kömürler İskenderun’dan Saroz Körfezi’ne kadar Akdeniz ve Ege sahillerinde doğada kendiliğinden yetişen “delice” ağacından elde edilmesi isteniyordu. ❗

İstek dönemin Hükümeti tarafından yüksek getirisinden ötürü sevinçle karşılanıyor, ülkemizde bol miktarda bulunan delice kömürü ihraç edilmeye başlanıyordu.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, limanların üzeri gemi yüklemeleri sebebiyle kara bir bulut ile kaplanıyor göz gözü görmüyordu!

O yıllarda Ankara’da görev yapan ABD Ticaret Ataşesi, dönemin Dışişleri Bakanı’na ihraç edilen kömürün İspanya tarafından nasıl değerlendirildiği ya da nerelerde kullanıldığını araştırıp araştırmadıklarını soruyor.

Aldığı cevap, getirisinin önemli olduğu, nerede kullanıldığının Türkiye’yi ilgilendirmediği şeklinde oluyor. Bunun üzerine ataşe konuyu kendisi araştırıyor ve otoyollarda dolgu malzemesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaşıyor. Bununla yetinmeyip ABD’de tanıdığı mühendislerden bilgi alıyor ve otoyolda kömür dolgunun bir yararı olmadığını öğreniyor.

Öğrendiklerini Bakan’a iletiyor, Türkiye’nin rahatsız olmadığını, gelirden dolayı memnun olduklarını söylüyor, konu kapanıyor…

Delice ağacının zeytin aşılamak için en uygun ağaç olduğunu bilenler Türkiye’ye oyun oynamışlardı.

Sonuç olarak İspanya dünyanın en büyük zeytinyağı ihracatçısıdır ve ne tesadüf ki aynı yıllarda Türkiye margarinle tanışmıştır… 🤨

NOT: Aşılanmamış zeytin ağacına “delice” denir.

Back to Top Contact Me Share on Facebook Tweet this Post Email to a Friend

Yoğun bakım yandal uzmanlık sınav soruları

1

dr.Nilgün Alptekinoğlu 11 Temmuz 2017 (yoğunbakım)

Erciyes Üniversitesi

1-Cerrahi treakeotomi , perkütan trakeotomi endikasyonları ve farkları nelerdir ? 

PDT(percutan dilatational tracheostmy) ile trakea direkt görüntülenemez.Minimal künt diseksiyon yapılır. Bu yüzden beklenmedik kanama görülebilir. 

Endikasyonlar

Üst havayolu obstrüksiyonu

Uzamış entübasyon

Aşırı bronkopulmoner sekresyon

Ventilasyon desteğinin kolaylaştırılması

Hastayı entübe edememek

Baş boyun cerrahisi / travması

Cerrahi trakeostomi genelde acilen uygulanır.

Perkütan dilatasyonel trakeostomi ise daha çok elektif olarak.

PDT genellikle artmış kanama riski olan hastalarda KE kabul edilir. Çok kanamasa da kanadığında durdurulması zordur.

Ciaglia seri dilatasyon

  • Ciaglia blue rhino seri dilatasyon/ tek dilatasyon
  • Ciaglia blue dolphin (trakea balon ile dilate edilir. posterior duvar perforasyonu ve trakeal halka fraktürü önlenir.
  • Griggs Howard Kelly forcepsi ile dilate edilir.

 

 


2-KOAH lı hastada intrinsik PEEP nedir ? 

Total PEEP = intrinsik PEEP + ekstrinsik PEEP(set)

Total PEEP ekspiratuvar hold ile bulunabilir. Ekspiratuvar PEEP çıkarılınca da intrinsik PEEP bulunur.

Ekspiryum sonunda akımın devam etmesi ile tanı konur.

 

 


3-Dinamik Hiperinflasyon nedir ? 

inflamasyon+ artmış mukus sekresyonu+ ödem= geridönüşümsüz havayolu obstrüksiyonu

küçük havayolları çevre parankim kaybından ötürü açıklığını koruyamaz. havayolu kollapsı ve hava tuzaklanması olur. RV ve FRC artar. Bu da hiperinflasyona yol açar.

Ptp- Pağız driving basınçtır.

Elastik recoilin azalması kompliyansın çok artması ile amfizemde driving basınç çok azalır. Normal tidal volüm dahi akıma bağımlı hale gelir. artmış havayolu direnci ve azalmış elastik recoil ekspiratuvar akımın azalmasına yol açar.

4-Normal FRC ne kadardır ?

30ml/kg . 70 kg bir erkekte yaklaşık 2000 ml.


5-İnvaziv kandidiyazis hakkındaki bilgileriniz nelerdir ? 

 


6- CRRT de beslenme nasıl olmalı ? 

nrs 2002 (3   altı iyi) ve nutrik skor(5   altı iyi) ile risk tanımlanır. 

CRRT de 2,5 gr/kg günlük protein verilmelidir.


7-Overfeeding in komplikasyonları nelerdir ? 

hiperglisemi, hipertrigliseridemi, hiperkapni, obezite, hepatik steatoz

7a- TPN komplikasyonları ? 

hiperlipidemi, elektrolit bozukluğu, hiperosmolarite, koleastaz, hiperbilirubinemi, asit baz dengesizliği, kateter enfeksiyonu, tromboz, villus atrofisi

7b- Refeeding nedir ?

Beslenme yetersizliğinin 5 günden uzun sürmesi en önemli risk faktörüdür. hipokalemi, hipofosfatemi, hipomagnezemi. ciddi aritmiler, kardiyak ve resp depresyon,

8- Ciddi pnömoni nedir ? 

hastanın hemodinamisini bozan, yoğun bakım takibi gerektiren, sepsis ve septik şoka sebep olan , mekanik ventilasyon gerektiren pnömonidir.

9-Mortalite için risk faktörleri nelerdir ?

 

10-Hipoksemi ve hipoksi arasındaki fark nedir ?

kanda parsiyel oksijen basıncının düşük olması. hipoksi dokuda parsiyel oksijen basıncının düşük olması.

sepsis hastaların oksijenin kullanımı bozulduğu için hipoksi varken hipoksemi yoktur.

11-Akut resp alkaloz tanısı nasıl konur ?

12-Ciddi pnömonide antibiyotik seçimi nasıl yapılır ?

13-İnsan vücudunda toplam ne kadar klor vardır ?

14-Yoğunbakımda kalori hesaplama metodları nasıldır ?

indirekt kalorimetri

harris benedict

25-30 kcal/kg

15-proBNP nedir ?

16-Dexmetotimidine nedir ?

17-Santral venöz saturasyon nedir normali kaçtır ?

18-scvO2 nin yüksek olduğu durumlar ?


2

8.5.2018 Hasan Dirik (yoğunbakım)

1- abdominal sepsis nedenleri nelerdir ?

akut karının ekstraabdominal nedenleri nelerdir ?

2-Mezenter iskemi nedenleri nelerdir?

3-Parenteral nutrisyonda kullanılan lipitler hangileridir?

 

4-Masif transfüzyon nedir? Endikasyonları nelerdir?

5-Transfüzyon yan etkileri nelerdir?

6- Kanamada kullanılan ilaçlar hangileridir?

7-Kanayan hastada iyonize kalsiyum değerleri nasıl olmalıdır?

8-Abdominal kompartman sendromu tanısı nasıl tedavisi ? hormonal değişiklikler?

9-ARDS berlin kriterleri nelerdir?

10-Pulmoner ve ekstrapulmoner ARDS farkları ?

11- ARDS de mortaliteyi azaltan uygulamalar ?

3

8.5.2018 Zuhal Şimşek

1- Spontan pnömotoraks sebepleri ?

2- Tansiyon pnömotoraksta ilk yapılacak nedir ?

3-Pulmoner hemoraji yapan romotolojik hastalıklar nelerdir ?

4-Pulmoner emboli tanı kriterleri nedir ?

5-Trombolitik endikasyonları ?

6-Yeni oral antikoagülanların pulmoner embolide kullanımı nasıldır?

7-NIMV endikasyonları ke?

Ajitasyon, kusma, bozuk şuur durumu, hemodinamik bozukluk, aşırı sekresyon

NIMV endikasyon:

tip 1 ve tip 2 solunum yetmezlikleri. KOAH alevlenmesi, KOAH weaning hızlandırılması, kardiyojenik pulmoner ödem, immünsüprese hasta solunum yetmezliğinde ilk tercihtir kanıt düzeyi A. Postoperatif solunum yetmezliği. Preoksijenizasyon+ bronkoskopi gibi kullanımları da mevcuttur.

8-NIMV başarısızlık kriterleri ?

BIPAP desteğinden 2-4 saat içerisinde Ph nın daha da düşmesi solunum sayısının artması ve hiperkapnide kötüleşme, mental durumun bozulması, artmış hipoksi, hipotansiyon

9-YBÜ de ABY gelişti. IHD ve CVVHDF ayarları tercihi ?

10-CRRT doz ve sonlandırma kriterleri ?

11- Enteral nutrisyon nonnutrisyonel etkileri ?

4

Şahin Temel 29.11.2019 (YBÜ)

1-Kritik hastalarda fungal enfeksiyon için risk faktörleri nelerdir ?

2-Kritik hastalarda son zamanlarda ampirik antifungal tedavide ekinokandin kullanma kullanmama nedenleri ?

3-ETA da mantar üremesi bildirildi ne yaparsın ?

4- Postpartum kanama nedir ? Yaklaşımı nasıldır ? bu hastada ybü yaklaşımı nasıl olmalıdır ? Riskli hasta grubu kimdir?

5- Gis yetmezliğinin klinik radyolojik ve biyokimyasal markerları nelerdir ?

6-17 yaşında erkek hasta acile gelmiş CT çekilmiş. Pulmoner arter görünmüyor (??) ss 40/dk BMI:28 tedavi planı nasıl ? trombolitik ?

7-Yoğunbakımda ateş nedir ? yaklaşım nasıldır ? Hipertermi ateş farkı nedir ? Mekanizması ?

8-Serotonin sendromu nedir ?

9-Driving pressure nedir ? ARDS de kullanımı nasıldır ?

10-Travmada hasar kontrol cerrahisi nedir ?

11- Dirençli diyabetik ketoasidoz sebepleri nelerdir ?

5

Sevda Onuk (YBÜ) 10.4.2019

1- IHD ve sürekli hemodiyalizin farkları nelerdir ?

2- ybü fungal enfeksiyonlar için risk faktörleri nelerdir ?

3-YBÜ de asistoli ? nedenleri ?

hipoksi hipotansiyon

4- Septik şoktaki hastalarda sıvı tedavi yaklaşımı ?

5- Laktat yüksekliği ayırıcı tanısı ?

6- Hipoksi nedir ? sınıflaması ?

7- Hipoksi yaklaşım ?

8 -toplum kökenli pnömoni, ybü yatış endikasyonları ?

9- Akut bakteriyel endokardit ampirik tedavisi ?

10- Endokardit hastasında cerrahi endikasyonlar ?

11-Prokalsitonini artıran nedenler ?

12- diyabetik ketoasidoz tedavi prensipleri nelerdir ?

13- Dirençli ketoasidoz nedenleri ?

14-Metabolik asidoz sınıflaması ?

15- Ateş lökopeni trombositopeni, burun kanaması olan, kcft yüksek ybü de yatan hasta, hangi enfeksiyon hastalıkları düşünülür ?

 

6

Nilgün Savaş (ybü) 20. 8.19

1-NIMV başarısızlık sebepleri ?

2-HIT nedenleri ? kliniği ?

3-ABY tanı kriterleri ?

4- NIMV kontraendikasyonları nelerdir ? Başarısız demek için gereken süre nedir ?

5- CO2 retansiyonu olan hastada santral nedenler neler olabilir ?

6- Kritik hastada isale yaklaşım ?

7- PPI yan etkileri nelerdir ?

8- Trakeotomi endikasyonları nelerdir ?  Teknikleri?

9- Status epileptikus tedavisi nasıldı ?  KC ve böbrek yetmezliğinde kullanılanlar ?

10- GKS nın kısıtlılıkları nelerdir?

20.8.2019

7

Recep Yüksel (YBÜ)

1-MELD nedir ?

Laktik asidoz tipleri nelerdir ?

2- Hepatorenal sendrom tanı kriterleri ?

3- Somatostatin varis kanaması üzerine etkisi nasıldıe ?  Başarı yüzdesi kaç ?

4- HEP tanı kriterleri nelerdir ?

5- Toplum kökenli pnömonilere yaklaşım

6- Antikoagülan tedavi altında tromboz gelişen hastada nedenler ?

7- Pnömoni komplikasyonları

8- KDIGO?

9-ABY sekonder organ hasarları ?

10- ARDS Berlin kriterleri ?

11- KC-S afazi ve hemiparezi gelişti. Acil yaklaşım nasıldır ?

12- TPN alan hastada görülen lab anormallikleri ?

13- Yağ embolisi nedenleri nelerdir ?

Back to Top Contact Me Share on Facebook Tweet this Post Email to a Friend

Mor cepken

                           

 Göçebe yörüklüğünün kadınlarına tanıdığı yüce bir haktır mor cepken. Erkeklerin ise korkulu rüyasıdır. “Mor Cepken”, Karacaoğlan türkülerinde geçer. Günümüzde Ege, Muğla, Antalya ve Toros yörüklüğünde yaşlı kadınlar tarafından hâlâ bilinir.Yörük kızlarının çeyiz bohçasına önce “Mor Cepken” konur. Kenarları sarı simgelerle işlenmiş, yelek biçiminde, mor renkli bir giysidir. Yörük kızları sevdikleriyle evlenirlerdi. Başlık parası gibi alışkanlıkları yoktu. “Mor Cepken” evlilikte yeri, zamanı geldiğinde, darda kalan yörük kadınının erkeğine karşı kullandığı bir boşanma özgürlüğünün simgesidir. Mor renk ihanete uğramış, aldatılmış, aşkın rengidir. “Mor Çatı” adı oradan gelir. Bizler dünyaya Mor Cepken’i yeterince tanıtabilseydik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü “Mor Cepken Günü” olarak kutlardık. Evli yörük kadını, ihanete uğrayınca ya da kocası tarafından aşağılanıp dövülünce, bir şekilde Mor Cepken’i giyip herkesin görebileceği bir yere otururdu. Bu “Ben bu herifi boşadım” demektir. O zaman akan sular durur, herkes işini gücünü bırakır. Masal anaları ile doğum ebeleri “Mor Cepken” giyen kadının çevresini alırlar. Boşadığı kocası ise evinden dışarı çıkamaz, kahveye gidemez, kimse yüzüne bakmaz. Büyük ödün verip de karısına Mor Cepken’i çıkartamazsa ömür ömüre dul kalacaktır. Kimse ona dul-şaşı kızını bile vermez. Körocak olarak kalır. Göçebe yörüklüğünün kadınına tanıdığı hakka, özgürlüğe bakın siz! 1800 yılların sonlarında Nazilli kasabasının Aydın dağlarında, dağa çıkarak kadın hakları için savaşan “Gizemli Kadın Efe” de bunlardan biridir. Ege yöresinin unutulmaz bir eridir.Yörük Kadını yaşlanıp iyice deneyim kazanınca Kezbence olur adı. O oymağın bilge kişisi, akıl danışılanıdır artık.

Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Buralarda efelik kadın erkek işi değil yürek işidir. Kybele, Artemis, Tahtacı yörüklerinden bu yana  kadın baştacıdır bu topraklarda.

 

Osman Şahin “Mor Cepken” Kitabı

Back to Top Contact Me Share on Facebook Tweet this Post Email to a Friend

Sen kaç yaşındasın ?

Yaşlılık sınırı nedir?
Kristof Kolomb Amerika’yı keşfe çıktığı ilk yolculuğunda 50 yaşını çoktan aşmış durumdaydı.
Pasteur kuduz aşısını bulduğunda 60 yaşındaydı.
Mimar Sinan, Süleymaniye Cami’sini bitirdiğinde 70 yaşını geçmişti. Selimiye Cami’sini tamamladığında ise 86 olmuştu.
Galileo, ayın günlük ve aylık çizimlerini yaparken 73 yaşındaydı.
Charlie Chaplin, 76 yaşında film yönetmenliği yaparak hala işinin başındaydı.
Goethe, en büyük eseri Faust’u ölümünden bir yıl önce, yani 82 yaşında bitirmişti.
Nobel ödüllü Alman doktor Albert Schweitzer 88 yaşına rağmen Afrika hastanelerinde durmaksızın çalışarak ameliyat yapıyordu.
Ressam Titian 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. “Lepanto Savaşı” adlı ünlü tablosunu ölümünden bir yıl önce tamamladı.
Gençlik hayatın belli bir çağı ile ilgili değildir.
İnsan, kendine olan güveni derecesinde genç, şüphesi derecesinde yaşlıdır.
Cesareti derecesinde genç, korkuları derecesinde yaşlıdır. Ümitleri derecesinde genç, ümitsizliği derecesinde yaşlıdır.
Hiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsanları ihtiyarlatan, ideallerinin gömülmesidir. Seneler cildi buruşturabilir. Fakat heyecanların teslim edilmesi ruhu buruşturur. İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar, halbuki yaşamadıkça yaşlanırlar.
İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyardır.
Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz. Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar. Nefesiniz daralır ama görüş alanınız genişler.
“Beynimiz yeni tecrübeler keşfettiği sürece insan genç sayılır.” !

Back to Top Contact Me Share on Facebook Tweet this Post Email to a Friend

Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır

Gerçek tarihçesi Üsküdarlı Bilge Yusuf ile Rum balıkçı Stelyonun hikâyesine dayanır.

1895 Eminönü Yemiş İskelesi , balıkçı kahvesine giren Osmanlı zabiti ” – bre Yusuf , herkese benden okkalı bir kahve , ama şurda oturan Rum palikaryasına yok..Ona , kahvem de akçem de haramdır “..der..
Bilge Yusuf kahveleri ikram eder , bir kahve de Palikarya Stelyo nun önüne koyar..Zabıt adeta kükrer.

.” – ben , ona haramdır demedim mi Yusuf ” ..Bilge Yusuf , hiç istifini bozmaz..”

– Komutan , o kahve benden , ona da helaldir ” der..
Stelyo minnetle bakar Yusuf’a.

1905 olur , Samos (Sisam ) arasında Rum isyanı başlar.. Damat Ferit Paşa adaya asker çıkarır..Bilge Yusuf da askerdir ve adaya çıkan askerler arasındadır. Ancak ilk çatışmada esir düşer.2 yıl yatar Samos zindanlarında.2 yıl sonunda Rum çeteciler , esir pazarında satışa çıkarır Yusuf’u.

Mezatda 5 para – 7 para sesleri arasından bir ses yükselir .

” – O Türke benden 5 kuruş, hemen alıyorum..” Sessizlik hakim olur , Rum alır Yusufu arabasına köyün dışına çıkarır. Denize yakın bir yerde arabasını durdurur , döner Yusufa ” – Serbestsin Bilge Yusuf ” der.. Yusuf inanamaz duruma , Rum un ellerine kapanır..

” – beyim , kimsin necisin, beni neden özgür bırakırsın ” der..Rum döner Yusuf’a ” – ben balıkçı Stelyo ” der..Yusuf çözemez durumu , adamı tanımaz bile..Rum , uzun uzun anlatır ,12 yıl öncesine , Yemiş iskelesine döner , detaylarıyla o günü anlatır ve ” – işte ben , bir fincan kahveyi helal ettiğin balıkçı Stelyo ” der. Göz yaşları sel olur..Sarmaş dolar olurlar..Stelyo , Yusufu , kaçak yoldan İstanbula gönderir. Bu dostluk 35 yıl devam eder.Her yıl birbirlerini ziyaret ederler.Her ziyarette bir fincan kahve mutlaka vardır.Çocuklarına , torunlarına anlatırlar dostluklarını ve ” bu kahvenin 40 yıl hatırı var ” derler.
Her ikisine de rahmetle.

(TC Üsküdar Belediyesi Kültür Hizmetleri Arşivi)

Back to Top Contact Me Share on Facebook Tweet this Post Email to a Friend